Stromerzeuger

Pramac PX 4000 (230 v)

LEISTUNG: 2500 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 v

TAG: 21,00 €
WOCHE: 15,00 €
MONAT: 9,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3

Pramac ES 5000 AVR (230 v)

LEISTUNG: 4600 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 v

TAG: 31,00 €
WOCHE: 22,00 €
MONAT: 13,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3

Pramac ES 8000 AVR (230 v)

LEISTUNG: 7000 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 v

TAG: 37,00 €
WOCHE: 27,00 €
MONAT: 18,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3

Pramac ES 8000 AVR (230/400 v)

LEISTUNG: 6400 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 / 400 v

TAG: 37,00 €
WOCHE: 27,00 €
MONAT: 18,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3