Stromerzeuger

Pramac PX 4000 (230 v)

LEISTUNG: 2500 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 v

TAG: 23,00 €
WOCHE: 16,00 €
MONAT: 9,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3

Pramac ES 5000 AVR (230 v)

LEISTUNG: 4600 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 v

TAG: 34,00 €
WOCHE: 24,00 €
MONAT: 13,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3

Pramac ES 8000 AVR (230 v)

LEISTUNG: 7000 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 v

TAG: 40,00 €
WOCHE: 29,00 €
MONAT: 18,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3

Pramac ES 8000 AVR (230/400 v)

LEISTUNG: 6400 w
MOTOR: Honda, Benzin
ANSCHLUSS: 230 / 400 v

TAG: 40,00 €
WOCHE: 29,00 €
MONAT: 18,00 €
TAGESPRÄMIE 4,00 €
VERS. GRUPPE 3